GIỚI THIỆU CHUNG

   Địa chỉ:  Thôn 7 - Gia Hiệp - Di Linh - Lâm Đồng

Email:  thcsgiahiep@dilinh.edu.vn

Điện thoại: 02.633.872.186