Monday, 04/07/2022 - 19:26|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Gia Hiệp
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TỔ VĂN PHÒNG NĂM HỌC 2021 - 2022

Để thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 tổ văn phòng xây dựng kế hoạt động nhằm nâng cao trách nhiệm và hiệu quả công việc của các bộ phận trong việc phục vụ dạy và học trong toàn trường.

Các thành viên trong tổ höôûng öùng thöïc hieän coù hieäu quaû caùc cuoäc vaän ñoäng, caùc phong traøo thi ñua cuûa ngaønh gaén vôùi vieäc ñoåi môùi giaùo duïc.

       - Ñoäi nguõ nhaân vieân trong toå phaûi coù nhaän thöùc ñuùng ñaén veà chuû tröông ñöôøng loái cuûa Ñaûng, chính saùch phaùp luaät cuûa nhaø nöôùc, caùc quy ñònh cuûa ngaønh, cuûa tröôøng vaø ñòa phöông.

       - Thành vieân trong toå phaûi coù yù thöùc töï boài ñöôõng ñeå naâng cao trình ñoä vaø naêng löïc chuyeân moân cuûa mình ñeå phuïc vuï toát coâng taùc daïy vaø hoïc cuûa caùn boä, giaùo vieân,nhaân vieân vaø hoïc sinh trong toaøn tröôøng.

       - Xaây döïng tröôøng lôùp xanh- saïch ñeïp. Baûo quaûn toát cô sôû vaät chaát, an toaøn cho hoïc sinh khi ñeán tröôøng.

      - Tuyên truyền, giáo dục, tư vấn các vấn đề liên quan đến sức khỏe cho CB,GV,CNV và HS trong toàn trường.


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3
Hôm qua : 14
Tháng 07 : 53
Năm 2022 : 9.893