Friday, 22/10/2021 - 03:17|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Gia Hiệp
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ II

MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN 7

NĂM HỌC 2020-2021

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ II MÔN CÔNG DÂN 7

NĂM HỌC 2020 - 2021

 

I.LÍ THUYẾT:

  1. Thế nào là sống và làm việc có kế hoạch? Cho ví dụ?
  2. Môi trường là gì?  Tài nguyên thiên nhiên là gì?  Cho ví dụ ?
  3. Vai trò của môi trường và tài nguyên thiên nhiên?
  4. Kể tên các nhóm quyền của trẻ em Việt Nam ?
  5. Liên hệ trách nhiệm của bản thân em đối với gia đình, nhà trường và xã hội?
  6. Tôn giáo là gì ?
  7. Phân biệt tôn giáo với mê tín dị đoan? Cho ví dụ cụ thể ?
  8. Phân công bộ máy nhà nước gồm có những cơ quan nào ?
  9. Kể những việc gia đình em đến cơ quan hành chính nhà nước để giải quyết ?

II. THỰC HÀNH: Học sinh tham khảo các bài có trong sgk, chú ý các dạng bài tập sau:

1.Tìm và xác định các hành vi tương ứng với các đơn vị kiến thức đã học.

2. Bài tập nối

3. Bài tập điền khuyết

4. Bài tập liên hệ bản thân.

5. Bài tập tình huống.

* Tham khảo :

1.Cho tình huống sau:

      Khi đào móng làm nhà, ông Năm tìm được một cái bình cổ rất đẹp. Ông đã đem cất cái bình đó đi.

a, Ông Năm làm như vậy là đúng hay sai? Vì sao?

b, Nếu chứng kiến sự việc đó em sẽ làm gì?

     (Dựa vào bài Bảo vê di sản văn hóa để giải quyết tình huống trên )

 2. Tình hung :

       ÔÛ  gaàn nhaø Haèng coù moät ngöôøi chuyeân laøm ngheà boùi toaùn. Meï Haèng cuõng thænh thoaûng sang xem boùi. Haèng can ngaên nhöng meï Haèng cho raèng ñoù laø quyeàn töï do tín ngöôõng cuûa moãi ngöôøi vaø khuyeân Haèng khoâng neân can thieäp vaøo.

a. Theo em , meï Haèng nghó nhö  vaäy coù ñuùng khoâng ? Vì sao ?

b. Neáu laø Haèng , em seõ laøm gì ?

          (Dựa vào bài  Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo  để giải quyết tình huống trên )


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 34
Tháng 10 : 924
Năm 2021 : 14.814